Kurz nemčiny pre opatrovateľky jazyka . . .

Cieľ vzdelávacej aktivity
Získanie upevnenie a rozvíjanie základných znalostí nemeckého jazyka tak, aby opatrovateľky po skončení o štúdia dokázali hlavne ústne komunikovať v nemčine ako pomoc v domácnosti a boli pripravení na zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku, prípadne na ďalšiu špecializáciu sa na odborný kurz nemeckého jazyka.

Cieľová skupina
Začiatočníci alebo mierne pokročilí, ktorí  potrebujú ovládať aktívne nemčinu pre opatrovateľky v písomnej a hlavne v ústnej forme pre ďalšie štúdium alebo vo svojom zamestnaní, nielen ako pomoc v domácnosti.

Profil absolventa
Absolvent kurzu ovláda základy nemeckého jazyka a dohovorí sa v domácnosti, dokáže komunikovať ústne aj písomne a je pripravený na ďalšie zdokonaľovanie sa vo všeobecnom cudzom jazyku,  špecializáciu sa na vyšší odborný kurz cudzieho jazyka.

Metódy výučby
Metódy výučby sú zamerané na čítanie, písanie a hlavne na počúvanie a rozprávanie, teda na všetky štyri jazykové zručnosti. Dôraz sa kladie na dialógy v skupine v rôznych životných situáciách, gramatické javy sú vysvetľované a okamžite precvičované v modelových vetách.

Forma záverečnej skúšky
Záverečný písomný test a ústna skúška.
Pri menej ako 60% úspešnosti skúšky na konci kurzu sa účastníkovi navrhne zopakovanie kurzu. Po úspešnom absolvovaní sa vydáva certifikát o absolvovaní  intenzívneho kurzu nemeckého jazyka.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
3 týždne, denne 2 hodiny počas pracovných dní, kurzy sú organizované počas celého roka. Prihlásiť sa môžete ihneď !
Spolu: 30 vyučovacích hodín


Jazyk
Nemecký
Ak sa chcete nemčinu pre opatrovateľky v jednom z uvedených miest, stiahnite si prihlášku, vyplňte ju a pošlite ju na našu adresu poštou. Po jej obdržaní Vám dáme podrobné inštrukcie. V každom kurze je počet frekventantov obmedzený.